CHANGE (veranderen)


 

Nadat besloten is over te gaan tot het aanbrengen van verbeteringen (zie "Improve") moet overgegaan worden tot het nemen van actie.
 
In de regel vergen het aanbrengen van veranderingen binnen 'n organisatie bijzondere aandacht en begeleiding, soms moeten zelfs weerstanden (intern-extern) overwonnen worden:
- Zonodig dienen de doelen nader uitgewerkt te worden;
- Moet er gepland en georganiseerd worden;
- Vraagt communicatie bijzonder aandacht;
- De feitelijke verandering  / implementatie moet begeleid c.q. gemanaged worden;
- Getoetst moet worden of de veranderingen het gewenste effect opgeleverd hebben;
- De aangebrachte veranderingen moeten geborgd worden binnen de organisatie.
 
Een verbeter- / verandertraject kan een forse extra belasting binnen een organisatie opleveren. Niet altijd is intern de juiste expertise voorhanden of beschikbaar om een dergelijk traject te begeleiden.
 
Change4Future heeft de expertise en capaciteit in huis om organisaties te begeleiden bij het realiseren van verbeteringen.
Door te adviseren of door het beschikbaar stellen van change-, implementatie-,  project of programma management.
 
Voor ondersteuning bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen neemt u contact op met Change4Future.


<- Terug